STORM og STILHED – noter fra vest 2022

STORM og STILHED – noter fra vest
Redningshuset, Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.
En grafisk installation af Munk o g Jerichau.

Lydværk skabt til udstillingen af Magnus Munk Tækker.
Værkerne er udført på Munk Print Lab – Aarhus.
Fotogravure trykt på Hahnemühle
Foto Birgitte Munk
Storm og Stilhed – noter fra vest, er en grafisk installation af Munk & Jerichau, skabt til Redningshuset ved Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Her zoomes ind på naturens foranderlighed og sårbarhed. Med sanselig opmærksomhed og et fotografisk blik udforskes fænomener og spor i landskabet ved havet – øjebliksbilleder sat i stå med kameraet og omsat til grafiske fotogravure tryk – en teknik der fremkalder en særlig stoflighed og forstærker den sanselige oplevelse.
Projektets afsæt og afgrænsning er en langstrakt matrikel på 35 ha klemt inde mellem Vesterhavet mod vest og hovedvej 181 mod øst. Inspireret af den tilhørende 130 år gamle strandfogedgårds bjergningsprotokol, der har fulgt slægten gennem flere generationer, har Munk & Jerichau dagbogsagtigt over flere perioder registreret og samlet materiale som noter og fotografiske optagelse af naturens daglige forandringer.
I kataloget Noter fra vest, der udgives i forbindelse med udstillingen, samles poetiske tekster, noter, citater og billeder, der dykker ned i flere lag af processen ved havet.
Udstillingen er støttet af:
Grosserer L. F. Foghts Fond & Tækker

Om Munk og Jerichau
Billedkunstnerne Birgitte Munk og Vibeke Jerichau er optaget af at udfordre det grafiske rum, teknikken og formaterne, skabe værker i fællesskab og dialog. I arbejdsfællesskabet Munk & Jerichau har de siden 2020, skabt flere fælles grafiske serier og udstillinger med fokus på fotogravuren og værkernes installering i rummet / samspil med rummet.
About Munk og Jerichau:
The visual artists Birgitte Munk and Vibeke Jerichau are preoccupied with challenging the graphic space, the technique and the format, creating works and dialogue together. Since 2020, Munk & Jerichau’s collaborative work has resulted in several joint graphic series and exhibitions that focus on photogravure and the installation of works in space / interaction with the space around them.
Tekst af Linda Orloff fra udstillingens katalog.
JERNKYSTEN
Storm før stilhed …
Utilregnelige havstrømme og foranderlige dybder. Jordens rotation sender strandingsgodset højreom vindretningen på den nordlige halvkugle. Fortællinger flyder i land.
I en menneskealder stod han dér. På den samme vindblæste plet i matriklens langstrakte klitlandskab. Strandfogeden. Skuende over territorialfarvandet. Registrerende døgnets indskyllede høst.
Tåge og havgus. Storme og vilde strømme. Bundforhold med lumske revler. Den hårdtklappede kyst, formet af årtusinders raseri. Splintrede skibe og vraggods. Doggerbanke og Dødemandsbjerge. Farvandsdirektoratets daglige meldinger.
Nu er det dem, der står her. Med kamera og pen noterer de sig skum og skyers ekko i vandspejles opblødning af Jernkysten. Stiv kuling, vindstyrke syv. Hvidt skum fra brydende bølger begynder at føres i striber. Som den hårdt stampede strand tager den faste polymerplades flade land imod motivets nænsomme aftryk. Overmægtig voldsomhed og knapt begribelig sarthed sætter sine spor mens strandingsgods transformeres til gravurens poetik. Noter, kategoriseringer og anmærkninger viser sig som taktile optegnelser og muligheder i nye rum.
Det uopslidelige materiale, lyset, findes. Og langt derude ligger æggen. Den afgrænsende længderand mod større havdybder. Stoffets kant. Dets spejlbilleder driver med skyerne ind over land. Lægger sig nervøst på bredden som sitrende kniplingsornamentik. Opskyllede værdier.
Til alle tider har havets tiltrækning på mennesket affødt kraftfulde værker indenfor litteratur, musik og billedkunst. Antikkens epos om Odysseus’ udfordrende og årelange rejse over havet er ligesom den japanske kunstner Katsushika Hokusai (1760-1849) kategoriens grundstof. Hokusai skabte sin berømmede grafik ved hjælp af bloktrykteknik, blandt andet over temaet: ”havets forskellige tilstande” med Kanagawa oki nami ura (Den store bølge ud for Kanagawa) fra 1831, som det nok mest kendte. Ikke mindst brydsomt aktuelle tsunamiers livsomvæltende indgreb in mente. Det var mødet med selvsamme værk, der siden leverede inspiration til komponisten Claude Debussys symfoniske digt La Mer (1903-05).
Også Birgitte Munk og Vibeke Jerichau omsætter i deres samarbejde, havets og lysets omskiftelige tilstande til grafiske tryk. Subtile ark. Tyste transparenter. Fotogravurer. Overlappende blikke materialiserer en bærende natur- og klimabevidsthed som sanselige mindelser om en stedbunden urkraft og almenmenneskelig sårbarhed.
Logbøger er begyndt at åbne sig …
Evighedens mønstre skinner bogstaveligt igennem. Fygninger og bølgebevægelsers aftegninger i sandets søndergnedne sten. Skum og skyers gentagelser og universets insisteren på repetition.
Stilhed før storm …
© Linda Orloff

 

 

Copyright 2024 - Vibeke Jerichau